Informacija
iBiblioteka
DUK

Administracinė informacija

2021 m.

„Prisijungusi Lietuva“ ir „Langas į ateitį“ padėka Kauno apskrities viešajai bibliotekai. 2021 m. vasaris.

VDU Botanikos sodo padėka Kauno apskrities viešajai bibliotekai. VDU Botanikos sodo renginys „Kvapų naktis“, 2021 m. liepa.

2020–1999 m.

Lengvasis automobilis „Citroen Jumpy“ – valst. Nr. JEP 670
Lengvasis automobilis „BMW 525“ – valst. Nr. BGK 603

Ąžuolyno biblioteka (BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka) (toliau Ąžuolyno biblioteka), siekdama užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis Ąžuolyno bibliotekos veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

Jei manote, kad susidūrėte su korupcijos atveju Ąžuolyno bibliotekoje, neabejokite ir praneškite apie tai teisėsaugai.
Visą parą galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. pranesk@stt.lt arba užpildant pranešimo formą internete. Detalesnę informaciją kaip galite pateikti pranešimą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai ar kitoms teisėsaugoms institucijoms galite rasti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje „Pateikti pranešimą apie korupciją“.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 154 ir 236 straipsnyje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, asmeniu, atsakingu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Ąžuolyno bibliotekoje, yra paskirta Bendrųjų reikalų skyriaus teisininkė Miglė Proškienė, el. p. m.proskiene@azuolynobiblioteka.lt (Radastų g. 2, Kaunas, 409 kab.).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu, Ąžuolyno bibliotekos atitikties pareigūnu yra paskirta viešųjų pirkimų specialistė Džiuljeta Medžiaušienė, el. p. d.medziausiene@azuolynobiblioteka.lt (Radastų g. 2, Kaunas, 212 kab.).

Kiti teisės aktai, susiję su korupcijos prevencija

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina galimybę teikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui, arba jį Ąžuolyno bibliotekoje (BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka) pažeidžiančius asmenis, kuriuos su Ąžuolyno biblioteka sieja ar siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.

Pranešama apie šias veikas:

  1. Galimai rengiamą, vykdomą ar įvykdytą nusikalstamą veiką.
  2. Administracinį nusižengimą.
  3. Tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą.
  4. Profesinės etikos normų pažeidimą.
  5.  Kitą viešajam interesui keliamą grėsmę arba teisės pažeidimą.*

* Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir jo funkcionavimo užtikrinimo bibliotekoje tvarkos aprašas (.pdf, 253 KB)

Pranešimo apie pažeidimus forma (.doc, 15 KB)

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą KAVB, ją gali pateikti specialiu elektroninio pašto adresu: pranesk@azuolynobiblioteka.lt, kuris laikomas vidiniu kanalu, su prierašu „Dėl pažeidimo“.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu. Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas bei galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimus, laisvos formos pranešimu, o ne užpildžius nustatytą pranešimo apie pažeidimą formą, privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-11-14 nutarimo Nr. 1133 priedu.

Visais klausimais, susijusiais su duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Ąžuolyno bibliotekos (BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka) duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atliekančią teisininkę Miglę Proškienę, el. p. m.proskiene@azuolynobiblioteka.lt (Radastų g. 2, Kaunas, 409 kab.).

Asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje taisyklės ir priedai

Asmens duomenų tvarkymo bibliotekoje taisyklės (2019 m. liepos 9 d. Nr. V-62)

Priedai:

Vaizdo stebėjimo bibliotekoje taisyklės

Vaizdo stebėjimo su garso įrašymu įrangos naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo bibliotekoje tvarkos aprašas

Kiti teisės aktai

LIBIS asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Atviri duomenys – tai laisvai prieinami įstaigos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, įskaitant registro duomenis, registro informaciją, registrui pateiktų dokumentų ir (arba) jų kopijų duomenis, valstybės informacinės sistemos duomenis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti bet kokiu tikslu, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti. Valstybės valdomų duomenų atvėrimas yra siejamas su atviru ir atskaitingu valdymu ir naujų verslo galimybių atvėrimu šalyje. Duomenys teikiami neatlygintinai.

Visi šalies atviri duomenys yra skelbiami Lietuvos atvirų duomenų portale, kurio tvarkytojas yra Informacinės visuomenės plėtros komitetas.

Ąžuolyno biblioteka (BĮ Kauno apskrities viešoji biblioteka) šiuo metu atvirų tvarkomų duomenų rinkinių nėra sudariusi.