Informacija
iBiblioteka
DUK

Bibliotekos pastato rekonstrukcija

 2019 m. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (toliau – KAVB), adresu Radastų g. 2, kompleksiškai pradėti įgyvendinti du investicijų projektai, finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Rekonstrukcijos metu bus atlikti darbai susiję su paslaugų gerinimu ir pastato šiltinimu bei techninės būklės atnaujinimu.

2019 m. balandžio 5 d. buvo pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 04.3.1-VIPA-V-101-01-0001 „Bibliotekos pastato, esančio Radastų g. 2, atnaujinimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą“ sutartis tarp KAVB ir Viešųjų investicijų plėtros agentūros. Šios sutarties pagrindu suplanuota pagerinti bibliotekos teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą, atnaujinant valstybei nuosavybės teise priklausantį KAVB pastatą.

Įgyvendinus projekte numatytas veiklas, pastate bus pasiekti 44,45 proc. sutaupymai dėl mažesnio šilumos energijos suvartojimo bei pagerintas pastato energetinis efektyvumas (pastatui bus suteikta bent C energinio naudingumo klasė), padidės KAVB tikslinių grupių pasitenkinimas paslaugomis, sumažės anglies dioksido išmetimas į aplinką ir aplinkos tarša.

Projekto darbų trukmė iki 2023 m. gruodžio 31 d.  Sutarties vertė  –  1 704 393,74 EUR

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-V-101 priemonę „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“.

2019 m. lapkričio 7 d. buvo pasirašyta iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.1.1-CPVA-V-304-01-0018 „Kauno apskrities viešosios bibliotekos modernizavimas“ sutartis tarp KAVB ir Centrinės projektų valdymo agentūros. Šios sutarties pagrindu numatytas esamų KAVB paslaugų kokybės gerinimas ir naujų paslaugų kūrimas, siekiant pritaikyti biblioteką kaip informacijos centrą prie besikeičiančių visuomenės ir atskirų tikslinių grupių poreikių.

Įgyvendinus projekte suplanuotą veiklą, pagerės KAVB aptarnavimas dokumentais (skaitymas vietoje), interneto prieiga, viešosios interneto prieigos teikimas, bevielis internetas. Bus organizuojami renginiai, parodos, edukacijos, naujai įrengtos atvirosios kūrybinės ir bendradarbystės erdvės. Be to, bus sudarytos sąlygos perkelti KAVB vykdomas funkcijas ir teikiamas paslaugas iš K. Donelaičio g. 8 esančio pastato į Radastų g. 2 pastatą bei papildomai įrengti nacionaliniam publikuotų dokumentų archyviniam fondui skirtas patalpas.

Projekto darbų trukmė iki 2023 m. gruodžio 31 d.  Sutarties vertė – 15 954 955,17 EUR.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-304 priemonę „Modernizuoti kultūros infrastruktūrą“.

Daugiau naujienų apie bibliotekos rekonstrukciją: