Informacija
iBiblioteka
DUK

Projekto „Inovatyvūs Lietuvos bibliotekų skaitymo skatinimo sprendimai vaikų ir jaunimo socialinių santykių kūrimui su aplinka“ antrasis tyrimas

Tyrimo metodologija

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti, ar pagerėjo kultūros paslaugų prieinamumas vietos 5–8 klasių (10–15 metų) vaikams ir jaunuoliams, kurie dalyvavo projekto veiklose.

Tikslinė tyrimo grupė: 10–15 metų (5–8 klasės) vaikai/jaunimas, gyvenantis Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio regionų savivaldybių miestuose/miesteliuose ir kaimiškose vietovėse.

Tyrimo metodas: popierinės apklausos projekto veiklų vykdymo metu. Parengti trys skirtingi klausimynai, skirti apklausų vykdymui bibliotekose žaidimo pristatymo renginių, edukacinių užsiėmimų ir apdovanojimo renginių metu.

Apklausos imtis: antrojo tyrimo metu vykdytų apklausų metu iš viso apklausta 3223 vaikų/jaunuolių.

 • Žaidimo pristatymo renginių metu vykdytose apklausose dalyvavo 598 vaikai ir jaunuoliai iš Kauno (N-159), Klaipėdos (N-220) ir Panevėžio (N-219) regionų;
 • edukacinių užsiėmimų metu vykdytose apklausose dalyvavo 2094 vaikai ir jaunuoliai iš Kauno (N-704), Klaipėdos (N-705) ir Panevėžio (N-685) regionų;
 • skaitymo iššūkio žaidimo dalyvių apdovanojimo renginių metu vykdytose apklausose dalyvavo 531 vaikai ir jaunuoliai iš Kauno (N-179), Klaipėdos (N-176) ir Panevėžio (N-176) regionų.

Tyrimo etika: Dalyviai apklausose dalyvavo laisvanoriškai, duomenys buvo renkami užtikrinant anonimiškumą. Prieš visas veiklas, kuriose buvo apklausiami vaikai/jaunuoliai, per mokytojus ar kitus atsakingus asmenis, buvo informuojami tėvai apie jų vaikų dalyvavimą apklausose. Nenorintys, kad jų vaikai jose dalyvautų, galėjo atsisakyti. Apklausose buvo vengta jautrių, asmeniškų ir sudėtingų klausimų. Nenorintys dalyvauti apklausose dalyviai galėjo atsisakyti, tai daryti.

Tyrimo vykdymo laikotarpis: tyrimo duomenų rinkimas – 2023 metų vasario-lapkričio mėnesiais, tyrimo duomenų analizė ir ataskaitos parengimas – 2023 metų spalio-lapkričio mėnesiais.

Tyrimą atliko ir ataskaitą parengė:
Irmina Girnienė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų strateginės plėtros skyriaus vyr. metodininkė.
Ieva Dryžaitė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Strateginės plėtros ir inovacijų centro vyresn. metodininkė.
Milda Daugintienė, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešosios bibliotekos Regiono bibliotekų ir kultūros vadybos skyriaus vyr. metodininkė.

Tyrimo rezultatų apibendrinimas

 • Projekto antrojo tyrimo apklausose dalyvavo 3223 vaikai/jaunuoliai iš Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio regionų. Apklausta 76 proc. daugiau Projekto veiklų dalyvių nei buvo numatyta.
 • Išlaikytas tolygus apklaustų dalyvių pasiskirstymas pagal regionus: Klaipėdos – 1101 apklaustieji, Panevėžio – 1080 apklaustųjų ir Kauno – 1042 apklaustieji.
 • Projekto veiklos pasiekė didelę dalį vaikų/jaunuolių ne tik iš didžiųjų miestų, bet ir mažesnių miestelių bei kaimiškų vietovių. Net 49 proc. apklausose dalyvavusių vaikų/jaunuolių nurodė gyvenantys kaimiškoje vietovėje. Toks įsitraukusiųjų vaikų/jaunuolių iš kaimiškų vietovių procentas leidžia daryti prielaidą, kad Projektinės veiklos buvo tinkamai organizuojamos ir užtikrino kultūros prieinamumą įvairiose vietovėse gyvenantiems vaikams/jaunuoliams. Projekto veiklos (edukacijos ir renginiai) pasiekė net 711 skirtinguose Lietuvos kaimuose (Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio regionuose) gyvenančius 10–15 metų vaikus/jaunuolius.
 • Visi apdovanojimo renginiuose dalyvavę vaikai/jaunuoliai nurodė, kad dalyvavo ar išbandė bent vieną Projekto veiklą ar produktą. 99 proc. apdovanojimo renginių apklausose dalyvavusių vaikų/jaunuolių įvardijo, kad Projekto metu vieną ar kitą veiklą/ produktą išbandė pirmą kartą. Naujos patirtys labiausiai siejamos su naujų kultūros produktų (skaitymo iššūkio žaidimo „Draugotekos“ ir knygų užsakymas į knygomatą) išbandymu. Taip pat dalyvavimu kultūrinėse veiklose: edukacijose, renginiuose.
 • Projekto veiklos ir produktai atliepė pagrindinį Projekto tikslą – pagerinti kultūros paslaugų/produktų prieinamumą 5–8 klasių (10–15 metų) vaikams/jaunuoliams, kurie dalyvavo Projekto veiklose. Projekto kontekste kultūros paslaugų/produktų prieinamumas suprantamas kaip naujų kultūrinių patirčių įgijimas ar patyrimas: dalyvavimas renginyje ar/ir edukacijoje; įgytos naujos žinios ar sužinota informacija apie paslaugas, informacijos paiešką ir šaltinius; naujai perskaitytos knygos; naujų veiklų ir/ar produktų („Draugotekos“ žaidimo, knygomato) išbandymas ir naudojimas. 89,3 proc. (2752 iš 3223 apklaustųjų) vaikų/jaunuolių nurodė, kad dalyvaudami Projekto veikloje/-ose (žaidimo pristatymo renginiai, edukaciniai užsiėmimai, apdovanojimo renginiai) ar išbandę Projekto metu sukurtus produktus, patyrė visiškai naujų kultūrinių patirčių ir/ar įgijo naujų žinių. Galima teigti, kad Projekto metu sudarytos sąlygos kultūrinei ir socialinei veiklai vystytis bibliotekose buvo naudingos bei pasiekiamos vaikams/jaunuoliams iš įvairių miestų, miestelių ir kaimiškų vietovių. Todėl darytina prielaida, kad dėl Projekto vykdomų veiklų vaikams/jaunuoliams iš įvairių Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno vietovių pagerėjo prieinamumas prie kultūrinių paslaugų bibliotekose – net 89,3 proc. projekto apklausose sudalyvavusių vaikų ir jaunuolių projekto metų įgijo naujų kultūrinių patirčių ir žinių. Galima daryti išvadą, kad buvo pasiektas suplanuotas Projekto tikslas – pagerinti kultūros paslaugų prieinamumą 10-15 metų vaikams ir jaunuoliams, gyvenantiems įvairiose Panevėžio, Klaipėdos ir Kauno vietovėse.
 • Vienas Projekto tikslų buvo formuoti moksleivių įprotį skaityti ir gilinti žinias apie patikimos informacijos paieškos šaltinius, skatinti dalyvavimą kultūrinėse veiklose, o gautą informaciją ir patirtį pritaikyti socialinių santykių su aplinka kūrimui, problemų sprendimui, kūrybinei saviraiškai, tolerancijos įvairovei skatinimui. 92 proc. (2536 iš 2625 apklaustųjų edukacijų ir apdovanojimo renginio metu) vaikų/jaunuolių teigė, kad Projekto veiklos/produktai jiems buvo naudingi. Šie duomenys pagrindžia, kad šis Projekto tikslas yra pasiektas. Dalis Projekto naudų, kurias įvardijo apklausti vaikai/jaunuoliai, buvo susijusios su kultūros prieinamumo pagerėjimu, kita dalis – su socialinių santykių kūrimu, asmeninių problemų sprendimu. Kaip didžiausias asmenines naudas vaikai/jaunuoliai įvardijo šias:
   atrado biblioteką kaip erdvę, kurioje gali gerai ir naudingai praleisti laiką;
   pradėjo daugiau skaityti, sužinojo naujų knygų ir vertingos informacijos apie jas;
   sužinojo apie žaidimą, knygomatą ir kitų naujų dalykų;
   sužinojo kur galėtų rasti patikimos informacijos ar gavo atsakymus į rūpimus klausimus;
   padėjo kurti ir stiprinti santykius su aplinka (draugais, bendraklasiais);
   rado asmeninių problemų sprendimo būdus.
 • Teigiamą Projekto veiklų poveikį jo dalyviams pagrindžia ir išsakytos vaikų/jaunuolių nuomonės apklausų metu apie visiškai naujas patirtis ir asmenines naudas, dalyvaujant įvairiose Projekto veiklose ar išbandant naujus produktus. Šiuos atsakymus sustiprina ir gauti atsakymai į klausimus apie ketinimą ateityje lankytis bibliotekoje, rekomendacijas savo draugams ir pažįstamiems, nuotaiką po Projekto renginio:
   63 proc. (žaidimo pristatymo ir apdovanojimo renginio apklaustųjų) teigė, kad patys tikrai ateityje lankysis bibliotekoje;
   72 proc. (edukacinių veiklų apklaustųjų) rekomenduotų ir savo draugams/klasiokams lankytis bibliotekoje;
   86 proc. (edukacinių veiklų apklaustųjų) nurodė, jog norėtų dalyvauti ir kitose panašaus pobūdžio edukacijose;
   78 proc. (apdovanojimo renginių apklaustųjų) teigė, jog po renginio išeina patenkinti.
 • Projekto metu suorganizuotos veiklos ir sukurti produktai atliepė vaikų/jaunuolių kultūrinius, laisvalaikio praleidimo, savišvietos ir socialinius poreikius, kurie išryškėjo pirmojo Projekto tyrimo („5-8 klasių moksleivių skaitymo įgūdžių ir socialinių santykių problematikos identifikavimas“, 2021) metu. Tai leidžia daryti prielaidą, kad Projekto metu sukurtos paslaugos/veiklos ir produktai priartina svarbias ir reikalingas kultūrines ir socialines paslaugas prie šios amžiaus grupės ir pasiekia vaikus/jaunuolius iš įvairių vietovių – miestų, miestelių, kaimiškų vietovių. Tokio pobūdžio veiklos taip pat padeda spręsti vaikams/jaunuoliams kylančias socialinių santykių problemas, skatina pažinti save, turiningai leisti laiką bei stengtis draugiškai bendrauti su kitais. Tai atliepia išsikeltus Projekto tikslus: priartinti bei pasiūlyti kultūrines paslaugas vaikams/jaunuoliams ir prisidėti prie jų gyvenimo kokybės gerinimo.