Informacija
iBiblioteka
DUK

KAVB vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas

2022 metais gruodžio mėnesį buvo vykdomas kiekybinis tyrimas – KAVB  lankytojų apklausa internetu ir bibliotekoje, kurios metu buvo siekiama įvertinti įvairius bibliotekos paslaugų, aptarnavimo, patalpų ir infrastruktūros aspektus, bendrą bibliotekos vertinimą bei apskaičiuoti KAVB lankytojų NPS (rekomendavimo) indeksą. 2022 metų tyrimo duomenys yra lyginami su 2021, 2020, 2018 ir  2017 metų tyrimų duomenimis, kai tai yra įmanoma.

Tyrimo metodas – apklausa (internetinė ir popierinė).

Tyrimo tikslas – ištirti, kaip KAVB lankytojai bendrai vertina biblioteką, jos paslaugas, infrastruktūrą, patalpas, aptarnavimą, leidinius  ir paskaičiuoti lankytojų rekomendavimo indeksą.

Tyrimo imtis:  207 bibliotekos lankytojai ar bibliotekos socialinių tinklų, interneto svetainės sekėjai ir naujienlaiškio gavėjai.

Respondentų atranka:  tyrimo dalyvių atranka buvo vykdoma remiantis KAVB sudaryta lankytojų duomenų baze (duomenų bazėje yra saugomi tokių lankytojų kontaktai, kurie yra užsiregistravę gauti bibliotekos naujienlaiškius). Klausimynas buvo patalpintas į naujienlaiškį ir siunčiamas visiems naujienoms užsiregistravusiems bibliotekos lankytojams. Taip pat jis buvo viešinamas bibliotekos svetainės www.kvb.lt  naujienų skiltyje bei FB paskyroje. Popierinės klausimyno versijos lankytojams  buvo dalinamos bibliotekos patalpose.

Tyrimo laikotarpis: tyrimo duomenys buvo renkami 2022 spalio–lapkričio mėnesiais, apdorojami ir apibendrinami 2022 metų gruodžio mėnesį.

Tyrimo kontekstas: svarbu paminėti, kad 2022 metais  dėl vykstančios renovacijos biblioteka teikė paslaugas laikinose patalpose, esančiose K. Donelaičio g. 8. Tai galėjo sąlygoti lankytojų lankymosi bibliotekoje dažnį bei vertinimus.

Rezultatų santrauka

 • Demografinės charakteristikos. 2022 metais dominuojančios respondentų grupės yra 30–39, 20–29 ir 40–49 metų amžiaus, moteriškos lyties, turintys aukštąjį išsilavinimą, gyvenantys Kauno mieste ir dirbantys asmenys.
 • Lankymosi bibliotekoje dažnis. Rezultatai rodo, kad, kaip ir 2017, 2018 ir 2020 metais, taip ir 2022 metais, daugiausia lankytojai į biblioteką užsuka 1, 2 ar 3 kartus per mėnesį. Pastebėtina, kad 2022 metais bent vieną kartą per mėnesį ir dažiau besilankančių lankytojų dalis išlieka panaši kaip ir 2020 metais – 2022 metais 71 proc. tyrimo dalyvių lankėsi bibliotekoje bent vieną kartą per mėnesį ar dažniau,  2020 metais tokių lankytojų buvo 69 proc.
 • Lankymosi bibliotekoje tikslai. Apibendrintai galima teigti, kad biblioteka dažniausiai naudojama laisvalaikio literatūros reikmėms patenkinti, kiek rečiau joje lankomasi dėl renginių, akademinės ar profesinės literatūros poreikių.
 • Nesilankymo bibliotekoje priežastys. Pagrindinės 3 priežastys dėl kurių dalis tyrimo dalyvių nesilankė bibliotekoje 2022 metais yra: laiko stoka, poreikio lankytis bibliotekoje stoka ir lankymasis kitoje bibliotekoje.
 • Bibliotekos paslaugų, priemonių ir aptarnavimo vertinimas. Bendras visų bibliotekos paslaugų, priemonių ir aptarnavimo vertinimo vidurkis yra 4,35 iš 5 balų, tai rodo, kad apibendrintas visų KAVB paslaugų/aptarnavimo/priemonių vertinimas yra labai geras.

5 geriausiai vertinami aspektai 2022 metais yra:

 • Bibliotekininkų konsultacijos ir pagalba ieškant ir naudojantis informacija.
 • Bibliotekos aptarnavimo kokybė.
 • Bibliotekos darbo laikas.
 • Bibliotekos renginiai.
 • Bibliotekos knygos.

3 prasčiausiai vertinami aspektai 2022 metais yra:

 • Bibliotekos patalpos.
 • Bibliotekos elektroninės paslaugos.
 • Bibliotekos pasiekiamumas.

Bendras bibliotekos vertinimas 2022 metais siekia 9,1 balo. 2021, 2020, 2018 ir 2017 metais jis atitinkamai buvo – 8,9; 9,0; 8,8 ir 8,6 balo. 2022 metais juntama nedidelė bendro bibliotekos vertinimo gerėjimo  tendencija – 5 proc. padaugėjo respondentų, kurie teigiamai vertina biblioteką, atitinkamai 4 proc. sumažėjo respondentų, kurie neigiamai vertina biblioteką.

Bibliotekos rėmėjai, neutralieji ir skeptikai. 2022 metų tyrimo duomenimis matyti, kad KAVB turi beveik 80 proc. rėmėjų, kurie yra patenkinti bibliotekos paslaugomis ir linkę ją rekomenduoti kitiems, 15,7 proc. neutraliųjų, kurie iš esmės yra patenkinti KAVB paslaugomis, bet turi motyvų abejoti kai kurių paslaugų kokybe ir 4,7 proc. skeptikų, kurie yra nepatenkinti bibliotekos paslaugomis. Lyginant 2022 metų duomenis su 2021 metų duomenimis pastebimas lojalių lankytojų padidėjimas (6,6 proc.) ir neutralių (4,3 proc.) bei skeptikų (2,3 proc.) sumažėjimas.

Rekomendavimo indeksas. KAVB rekomendavimo indeksas 2022 metais yra 75 proc. Šis rodiklis 2022 metų duomenimis pakilo 11 procentų lyginant su 2021 metų duomenimis.