Informacija
iBiblioteka
DUK

KAVB vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas

Tyrimo tikslas – ištirti, kaip KAVB lankytojai vertina bibliotekos teikiamas paslaugas ir paskaičiuoti lankytojų pasitenkinimo paslaugomis  ir rekomendavimo indeksus.

Tyrimo metodas – internetinė apklausa (2017 metais naudotas klausimynas pateikiamas Priede Nr. 1).

Tyrimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjo – lapkričio mėn.

Tyrimo vykdytojai: siekiant įvertinti KAVB bibliotekos paslaugas 2017 metais buvo pasinaudota Kultūros Ministerijos rekomenduojama metodika. Metodika buvo nežymiai koreguojama ir pritaikoma pagal bibliotekos poreikius. Metodiką adaptavo ir pritaikė bei tyrimą įgyvendino KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė.

Pagrindinės išvados:

  • Kiekybinio KAVB lankytojų (vartotojų) tyrimo rezultatai atskleidė, kad bibliotekoje daugiausia lankosi moterys, jaunimas/studentai, 2029 m. amžiaus, turintys aukštąjį išsilavinimą, dirbantys ir /arba studijuojantys asmenys. Bibliotekos lankytojai yra labai homogeniški pagal tautybę ir gyvenamą vietovę .
  • Pagrindinės priežastys, dėl kurių dalis respondentų nebesilanko bibliotekoje yra 1) išvykimas iš šalies ar apsigyvenimas kitame mieste/nutolusioje vietovėje, 2) poreikio lankytis bibliotekoje stoka ir 3) laiko stoka. Šie duomenys rodo, kad dalis bibliotekos lankytojų atkrenta dėl vidinės ir išorinės emigracijos, kita dalis galimai pabaigia studijas ar pradeda naudotis kitais informaciniais šaltiniais ir nebetenka poreikių lankytis bibliotekoje. Taip pat stebimas užimtumo, krūvio darbe, gyvenimo tempo didėjimas, kuris mažina žmonių galimybes lankytis bibliotekoje.
  • Apibendrinant KAVB aptarnavimo, paslaugų ir priemonių vertinimą  galima teigti, kad bendrai KAVB paslaugos vertinamos gerai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad KAVB  lankytojų pasitenkinimo indeksas 2017 m. yra 85 proc. (skalėje nuo 0 iki 100 proc., kur 0 –labai blogai, 100 – labai gerai), o rekomendavimo indeksas yra 61 proc. (skalėje nuo – 100 iki  + 100, kur – 100 yra labai blogas vertinimas/nerekomendavimas, + 100 labai geras vertinimas/stiprus rekomendavimas). Išsamesnę šių rodiklių interpretaciją ir palyginimą galima būtų pateikti atlikus kartotinį tyrimą kitais metais.