Informacija
iBiblioteka
DUK

KAVB vartotojų pasitenkinimo paslaugomis tyrimas 2020

Tyrimo tikslas – ištirti, kaip KAVB lankytojai vertina bibliotekos teikiamas paslaugas ir paskaičiuoti lankytojų pasitenkinimo paslaugomis  ir rekomendavimo indeksus.

Tyrimo metodas – internetinė apklausa.

Tyrimo laikotarpis: 2020 m. rugsėjo – lapkričio mėn.

Tyrimo vykdytojai: siekiant įvertinti KAVB bibliotekos paslaugas 2020 metais buvo pasinaudota Kultūros Ministerijos rekomenduojama metodika. Metodika buvo nežymiai koreguojama ir pritaikoma pagal bibliotekos poreikius. Metodiką adaptavo ir pritaikė bei tyrimą įgyvendino KAVB vyriausioji metodininkė tyrimams Ieva Dryžaitė. 2020 metų rezultatai buvo lyginami su 2018 ir 2017 metų rezultatais.

Pagrindinės išvados:

Demografinės charakteristikos. Didžioji dalis respondentų, sudalyvavusių apklausoje buvo 30 – 59 metų amžiaus, moteriškos lyties, turintys aukštąjį išsilavinimą, gyvenantys Kauno mieste bei dirbantys. Vyriškos lyties respondentų buvo tik penktadalis. Nedirbančiųjų ar esančių pensijoje – penktadalis, turinčiųjų žemesnį nei aukštasis išsilavinimas buvo apklausta šeštadalis, o gyvenančių Kauno rajone ar kitose vietovėse kiek daugiau nei penktadalis.
Pastebima, kad 2020 metais respondentai pagal amžių pasiskirstė kiek tolygiau, nei 2017 ir 2018 metais. Pagal užsiėmimą dominuoja dirbantys respondentai – jų 2020 metais yra 67 proc. 2020 metais ženkliai sumažėjo studentų ir moksleivių lyginant su 2018 ir 2017 metais.
Lankymosi dažnis ir tikslai. Tyrimo rezultatai rodo, kad, kaip ir 2017/ 2018 metais taip ir 2020 metais, daugiausia lankytojai į biblioteką užsuka 1–3 kartus per mėnesį. Pastebėtina, kad 2020 metais 4 proc. sumažėjo dažnai KAVB besilankančių lankytojų – 2020 metais asmenys, bibliotekoje apsilankantys bent vieną kartą per mėnesį ir dažniau sudaro 69 proc. visų bibliotekos lankytojų, 2018 metais tokių lankytojų buvo 73 proc. Tikėtina, kad poveikį lankytojų lankymosi dažniui padarė covid–19 pandemija.
Nesilankymo bibliotekoje priežastys. Pagrindinės 2 priežastys dėl kurių respondentai nesilankė bibliotekoje 2020 metais yra laiko stoka ir kitos bibliotekos lankymas. Ketvirtadalis respondentų teigė, kad nesilankė KAVB dėl vienos iš šių priežasčių – pakitusios gyvenamosios vietos, poreikio stokos arba kitų priežasčių (covid–19 ar didelio atstumo nuo namų iki bibliotekos).
Bibliotekos aspektų vertinimas. 4 geriausiai vertinami aspektai 2020 metais yra: bibliotekos organizuojami mokymai; bibliotekininkų konsultacijos ir pagalba ieškant ir naudojantis informacija; bibliotekos aptarnavimo kokybė; bibliotekoje veikiantis interneto ryšys. 3 prasčiausiai vertinami aspektai 2020 metais yra: bibliotekos patalpos; bibliotekoje esantys įrenginiai; bibliotekos darbo laikas.
Informacijos šaltiniai ir jos pakankamumas. Didžioji dalis lankytojų (70 proc.) teigė, kad informacijos apie biblioteką ir joje esančias paslaugas/veiklas, jiems pakanka. Respondentai, kurie teigė jog jos jiems nepakanka dažniausiai nurodė, kad jiems trūksta informacijos apie bibliotekos projektus, renginius, informacinius šaltinius ir jų galimybes bei mokymus.
Didžioji dalis KAVB lankytojų naujienas ir informaciją apie biblioteką gauna el. paštu/prenumeruoja naujienlaiškį arba sužino bibliotekos svetainėje. Tačiau ir kiti informacijos šaltiniai taip pat gana intensyviai naudojami bibliotekoje – ketvirtadalis respondentų informaciją sužino FB paskyroje; beveik penktadalis respondentų teigė, kad ją perskaito skelbimų lentoje, šeštadaliui bibliotekos naujienas/paslaugas rekomenduoja draugai, pažįstami arba bibliotekos darbuotojai; dešimtadalis informaciją perskaito spaudoje. Mažiausiai naudojami informacijos šaltiniai yra radijas/televizija bei Instagram paskyra.
Bendras bibliotekos vertinimas ir pasitenkinimo indeksas 2020, 2018 ir 2017 metais buvo labai geras. Lyginant šių trejų metų duomenis 2020 metais juntama nedidelė gerėjimo tendencija – 1 proc. padaugėjo respondentų, kurie teigiamai vertina biblioteką, 1 proc. sumažėjo respondentų, kurie vidutiniškai vertina biblioteką, neigiamai vertinančių biblioteką lankytojų dalis išliko ta pati kaip ir 2018 bei 2017 metais. 2020 metais bibliotekos lankytojų pasitenkinimo paslaugomis, priemonėmis ir aptarnavimu indeksas yra 89 proc. iš 100 proc. 2018 metais jis buvo 86 proc, o 2017 metais – 85 proc. Lyginant 2020 metų rezultatus su 2017 metų rezultatais matomas 4 proc. augimas.
Rekomendavimo indeksas. 2020 metais KAVB turi 82 proc. rėmėjų, 14 proc. neutraliųjų ir 4 proc. skeptikų tarp savo lankytojų. Lyginant 2020 metų duomenis su 2018 metų duomenimis pastebimas 6 proc. lojalių lankytojų padidėjimas neutraliųjų sąskaita. KAVB rekomendavimo indeksas 2020 metais yra 78 proc. Šis rodiklis 2020 metų duomenimis padidėjo net 7 procentais lyginant su 2018 metų duomenimis ir net 17 procentų, lyginant su 2017 metų duomenimis. Tai labai geras rezultatas, rodantis, kad biblioteka eina tinkama linkme ir įgyja vis daugiau lankytojų, kurie ne tik patys naudojasi bibliotekos teikiamomis paslaugomis, bet ir yra linkę ją rekomenduoti kitiems.