Informacija
iBiblioteka
DUK

Kauno regiono viešųjų bibliotekų veikla ir tarpbibliotekinis bendradarbiavimas: šiandieninė situacija bei perspektyvos (2013)

Apklausos organizatoriai – Kauno apskrities viešoji biblioteka.

Apklausos rezultatai. Visose trylikoje Kauno regiono bibliotekų šiandien yra intensyviai vykdomos tradicinės bibliotekinės paslaugos: leidinių bei dokumentų išdavimas/skolinimas į namus ir skaitymui vietoje. Tuo pačiu didžioji dauguma jų gana intensyviai teikia ir elektronines paslaugas, vykdo projektinę, kultūrinių renginių bei parodų organizavimo veiklas. Kiek mažiau aktyviai bibliotekose rengiami mokymai gyventojams, kaupiamas krašto kultūros paveldas (kolekcijos), vykdomas veiklos monitoringas ir vertinimas, įgyvendinamas tarpbibliotekinis skolinimas. Nustatyta, jog mažiausiai aktyviai Kauno regiono bibliotekos kuria skaitymo skatinimo bendruomenėse programas, vykdo vartotojų sociokultūrinių poreikių ir nuomonės, taip pat mokymo(si) poreikių ir poveikio (vartotojams, bibliotekininkams) tyrimus, vangiai kuria bei diegia bibliotekos paslaugų vystymo programas, skaitmenines duomenų bazes (išskyrus LIBIS DB).

Bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo mokymai, krašto kultūros paveldo skaitmeninimas, bibliotekos paslaugų vystymo skaitymo skatinimo bendruomenėje programų kūrimas ir diegimas, projektinė veikla – tai yra tos veiklos, kurios, vadovų nuomone, šiandien bibliotekose turėtų būti vykdomos žymiai aktyviau. Kauno regiono bibliotekų vadovai aktualiausiomis šiandieninėmis problemomis įvardijo: nepakankamą finansavimą technikai, pastatams ir fondų atnaujinimui; mažą darbo užmokestį; technikos trūkumą arba nusidėvėjimą; bibliotekininkų kvalifikacijos ir jos kėlimo problemas; žmogiškųjų išteklių trūkumą; nerenovuotą, griūvančią infrastruktūrą.

Kauno regiono bibliotekos tarpusavyje intensyviausiai bendradarbiauja pasikonsultuodamos dėl veiklos metodikos ir organizavimo ar kitų bibliotekos veiklos klausimų, vykdydamos bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo mokymus, organizuodamos kultūrinius renginius bei parodas, vykdydamos projektus. Bibliotekų vadovų manymu, aktyviau Kauno regiono bibliotekos turėtų bendradarbiauti, vykdydamos skaitmeninių duomenų bazių kūrimą (išskyrus LIBIS DB), organizuodamos ir vykdydamos bibliotekininkų kvalifikacijos tobulinimo mokymus, vykdydamos projektinę veiklą ir skaitmenindamos krašto kultūros paveldą.

Visų regiono bibliotekų vadovai pozityviai pasisako savo gerosios patirties sklaidos bei viešinimo klausimu. Visos regiono bibliotekos įsivaizduoja save kaip gerosios patirties sklaidos sistemos dalyvę, yra linkę aktyviai su kitomis regiono bibliotekomis tarpusavyje dalintis savo patirtimi bei sėkminga praktika ne tik tradicinių, bet ir inovatyvių veiklų vykdyme.