Kauno Apskrities Viešoji Biblioteka

 

Įžanga

Poezija ir muzika – dvi sesės, kurioms, kaip nė vienai kitai meno rūšiai, lemta atliepti giliausias žmogaus sielos gelmes. „Maironio poezijoj žodžiai tik punktyru nužymi vaizdą nežemiško poetinio apreiškimo šviesoj... Tai jau amžinybės dvelksmas, ir kitaip čia nepasakysi... Tokius amžinybės, idealybės vaizdus, palyginimus, sąskambius dieviškoji Mūza ir šnabždėjo Maironiui“,– sakė poetas Sigitas Geda.

Ar ne tokia yra Didžioji muzika? Ar ne tų pačių sąskambių atšvaitai blykčioja J. S. Bacho, L. van Bethoveno, M. K. Čiurlionio muzikoje? Maironio eilėraščiams būdingas ypatingas artumas muzikai, melodingumas. Anot V. Mykolaičio-Putino, Maironiui „svarbiau negu žodynas, yra kalbos stiliaus lankstumas, emocingumas, ekspresija, muzikalumas. Jis sukuria būdingas maironiškas strofas, savotišką ritminę intonaciją, daug ligi jo nežinomų, nevartotų sąskambių-ritmų“.
Neatsitiktinai žmonės Maironio poeziją pamilo kaip tobulą savo pačių minčių, jausmų, meilės ir vilčių išraišką, o melodingiausios ir gražiausios eilės virto mėgstamiausiomis dainomis.

Poeto namuose Kaune nuolat svečiuodavosi kompozitoriai, dainininkai, muzikantai.
Dažnai apsuptas jaunų žmonių, kurių draugiją labai mėgo, Maironis su pasitenkinimu klausydavosi jų dainavimo.

Maironio kūrybos ryšys su liaudies daina – akivaizdus. Daugelyje eilių jis subtiliai, kūrybingai perteikia liaudies dainų dvasią, vidinę emocinę  būseną. Daininga, artima lietuvių tautosakai, Maironio poezija teikė daug minčių kompozitoriams, o įtaigi ir žavi lyrika įkvėpdavo muzikinei kūrybai. J. Naujalio, Č. Sasnausko, A. Kačanausko, J. Tallat-Kelpšos, J. Gruodžio ir kitų kompozitorių muzika Maironio eilėms buvo ypač populiari.

Minint Jono Mačiulio-Maironio 150-ąsias gimimo ir 80-ąsias mirties metines, 2012-ieji paskelbti Maironio metais. Kaune, kaip ir visoje Lietuvoje, vyksta įvairūs šiai progai skirti renginiai: miesto dainų ir šokių šventė, koncertai, parodos ir pan.

Čia pristatoma virtuali paroda siekia atskleisti Maironio poezijos sąsajas su muzika: papasakoti apie poeto Maironio ir kompozitoriaus J. Naujalio kūrybinį bendradarbiavimą, prisiminti kitus kompozitorius, rašiusius muziką Maironio eilėms, taip pat parodyti, kokių leidinių ir garso įrašų šia tema yra sukaupusi Kauno apskrities viešoji biblioteka.

Du dainiai

Ypač artimai Maironis bičiuliavosi su kompozitoriumi, Kauno katedros vargonininku, vėliau Kauno muzikos mokyklos direktoriumi, lietuvių muzikos patriarchu Juozu Naujaliu. Jų kūrybos romantizmas buvo neatsiejamai susijęs su nacionaliniu judėjimu, tautinio-kultūrinio atgimimo idėjomis. Maironis ir J. Naujalis buvo artimi savo estetine ir visuomenine pozicija. Taip pat pažymėtinas šių kūrėjų prigimties ir būdo  panašumas. „Tai buvo du neišskiriami bičiuliai, du meno žmonės, kuriuos suvedė ir stipriai susiejo kūrybos nuotaikos. Ne vieną dainą Maironio lyrikos žodžiams yra sukūręs J. Naujalis. Ne vieną kartą, naują eilėraštį parašęs, poetas skubėjo jį pasiūlyti kompozitoriui. Abu ramios, santūrios prigimties jiedu tiko į porą, kad vienas antram kūrybos paslaptį įduotų“, – pastebėjo A. Sutkus.

Be to, abu menininkai nepaprastai mylėjo gamtą, gėles. Tai irgi liudija jų dvasinį artumą.

Maironis ir J. Naujalis susibičiuliavo 1893 m., kai kompozitorius sukūrė pirmą dainą poeto eilėms „Jau slavai sukilo“. Susižavėjęs daina, Maironis jos rankraštį išsivežė į Peterburgą. Čia, Dvasinėje akademijoje, mokėsi grupė lietuvių kunigų, kurie dažnai rinkdavosi pasikalbėti lietuviškai ir padainuoti savo krašto dainų. Apie tai sužinojo policija ir padarė kratą. Maironis spėjo J. Naujalio  rankraštį įmesti į besikūrenančią krosnį...

Maironio ir J. Naujalio gyvenimo ir kūrybos keliai susibėgdavo gana dažnai. Būdami tos pačios kartos atstovai, jie aktyviai dalyvavo XIX a. pab. lietuvių tautiniame sąjūdyje, troško Lietuvos labui nuveikti didelius darbus, degė Tėvynės laisvės ugnimi, vėliau dalyvavo kuriant nepriklausomą valstybę ir jos kultūrą.

Kai 1905 m. Kaune, Rotušės aikštėje, J. Naujalis įkūrė pirmąjį lietuvišką knygyną, čia buvo galima gauti ir Maironio poezijos knygų. O štai Maironis įamžino savo bičiulį poemos „Jaunoji Lietuva“ aštuntoje giesmėje:
„Dar Naujalis, batutą iškėlęs, palaukė:
O kad mostelėjo,
Giesmininkai užtraukė
Jakšto himną taip šaunų, net augo dvasia“.

1924 m. išleistoje monografijoje „Jonas Maironis-Mačiulis“ J. Tumas-Vaižgantas rašė: „ … mokslo vyras ir dainius, jis nuo 1884 m. laiko nusitvėręs plunksną, nepaleisdamas nė tada, kada pačiam reikėjo dar mokslai eiti, ne kiti mokyti. Nuo 1891 m. jis laiko garbingai laimėtą vietą mūsų literatūroje. Per tris dešimtis metų mes iš Maironio mokinomės, juo didžiavomės, juo stiprinomės ir stiprėjome“.

Šaltiniai:

 1. Kšanienė, Daiva. Įžymūs lietuvių poetai ir muzika : [V.Kudirka, Maironis, S.Nėris]. - Klaipėda, 1994. – 25, [2] p. – Bibliogr.: p. 25.
 2. Kšanienė, Daiva. Įžymūs lietuvių poetai ir muzika. - Klaipėda, 1991. - 36, [3] p. : gaid.
 3. Jonas Mačiulis-Maironis (1862–1932) : [parodos katalogas]. – Vilnius, 1987. – 36 p.
 4. Jonas Mačiulis-Maironis, 1862-1932 : [medžiaga iš Maironio lietuvių literatūros muziejaus fondų / parengė R. Mažukėlienė ; nuotraukos K. Laužadžio ir A. Urbano]. - Kaunas, 1992. - 95 p. : iliustr.
 5. Maironis: jo gimimo šimtmečiui paminėti. – [Brooklyn], 1963. – Aidų leidinys  Nr. 7.
 6. Maironis // atminimas.kvb.lt [interaktyvus][žiūrėta 2012 m. birželio 15 d.]. – Prieiga per internetą.
 7. Maironis // maironiomuziejus.lt [interaktyvus][žiūrėta 2012 m. birželio 15 d.]. – Prieiga per internetą.
 8. Mažukėlienė, Regina. Du dainiai : [apie J. Naujalio ir Maironio kūrybinę draugystę jiems gyvenant Kaune 1892–1923 m.] // Katalikų pasaulis. – 1994, nr. 6, p. 32–33.
 9. Meškauskaitė, Audronė. Maironis: „Skambiai, plačiai, tvirtai, galingai“... : [apie tradicinę Kauno dainų ir šokių šventę, skirtą Maironiui atminti]. – Iliustr. // Nemunas. – 2012, birželio 14–17, p. 2, 8.
 10. Narbutienė, Ona. Juozas Naujalis. - Kaunas, 1989. - 126, [2] p., [16] iliustr. lap. : iliustr. - Bibliogr.: p. 125-127.
 11. Juozas Naujalis, 1869–1934 / M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus ; [parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė ; vertė į anglų k. Ramunė Paulikienė]. – Kaunas, 2009. – 40 p. : iliustr.
 12. Juozas Naujalis ir Raudondvaris : [inform. leid. / Lietuvos kraštotyros draugijos Kauno rajono skyrius ; parengė Antanas Vaičius]. – [Kaunas], 1999. – 13 p. : iliustr.
 13. Juozas Naujalis // atminimas.kvb.lt [interaktyvus][žiūrėta 2012 m. birželio 20 d.]. – Prieiga per internetą.
 14. Juozas Naujalis // naujaliomuziejus.lt [interaktyvus][žiūrėta 2012 m. birželio 20 d.]. – prieiga per internetą.
 15. Ruseckaitė, Aldona. Kai Maironis ir J. Naujalis klausydavo lakštingalų... – Iliustr. // Kauno diena. – 1994, balandžio 13, p. 1.
 16. Skrupskelytė, Viktorija. Trys Maironio lyrikos motyvai // Draugas. – 1982, nr. 138, p. 2.
 17. Šilbajoris, Rimvydas. Maironis : tautos dainiaus asmeniška lyrika. – Iliustr. // aidai.us [interaktyvus]. – Prieiga per internetą.
 18. J. Tumas [Vaižgantas]. Lietuvių literatūros paskaitos. Draudžiamasis laikotarpis. Apžvalgos grupė. Jonas Maironis-Mačiulis. – Kaunas, 1924. – 272 p.: iliustr.
 19. Vaičiulaitis, Antanas. Maironis tautos istorijoje. Iliustr. //aidai.us [interaktyvus]. – Prieiga per internetą.
 20. Zaborskaitė, Vanda. J. Naujalio 125-osioms gimimo sukaktuvėms : [apie J.Naujalio ir poeto Maironio kūrybinį bendradarbiavimą] // Atgimimas. – 1994, balandžio 20, p. 15.
 21. Zaborskaitė, Vanda. Maironis : [monografija]. – Vilnius, 1987. – 438, [1] p., [9] iliustr. lap.
 22. Žilevičius J. Maironis muzikos garsuose // aidai.us [interaktyvus][žiūrėta 2012 m. gegužės 25 d.] – Prieiga per internetą.
 23. Jonas Mačiulis-Maironis – 150 : [atvirukai] / parengė Deimantė Cibulskienė, Aldona Ruseckaitė. – Kaunas : Maironio lietuvių literatūros muziejus, 2012. – 1 apl. (13 atvirukų ) : spalv. – KR- 12/7498
 24. Ruseckaitė, Aldona. Šešėlis JMM : Maironio gyvenimo meniniai biografiniai etiudai. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2012. – 292 p.

Galerija

 1. Maironis (virš nuotr.) [Jonas Mačiulis–Maironis : 1862–1932. – Kaunas, 1992].
 2. Kauno Kunigų seminarijos dėstytojas [Jonas Mačiulis–Maironis : 1862–1932. – Kaunas, 1992. – P. 16].
 3. Maironis savo sode apie 1926 m. [Jonas Mačiulis–Maironis : 1862–1932. – Kaunas, 1992. – Nuotr. virš kt. pusėje].
 4. Maironio lietuvių literatūros muziejus (Rotušės a. 13). 2004 m. Fotogr. V. Tamoliūnas [Iš KAVB fondų].
 5. Laurų vainikas, kuriuo poetas apdovanotas autoriniame kūrybos vakare Jelgavoje [Jonas Mačiulis–Maironis : 1862–1932. – Kaunas, 1992. – P. 92]
 6. Maironio metų logotipas. Dail. Inga Paliokaitė-Zamulskienė / Maironio lietuvių lietuvių literatūros muziejus, 2012.
 7. Dail. A.Varno freska J.Naujalio dainai „Už Raseinių“ (Maironio ž.) Raseinių gimnazijoje // aidai.us [interaktyvus][žiūrėta 2012 m. gegužės 25 d.]. – Prieiga per internetą.
 8. Dail. A. Varno freska J.Naujalio dainai „Kur lygūs laukai“ (Maironio ž.) Raseinių gimnazijoje // aidai.us [interaktyvus][žiūrėta 2012 m. gegužės 25 d.]. – Prieiga per internetą.
 9. Maironio eilėraščio „Lietuva brangi“ rankraščio kopija [aidai.us [interaktyvus][žiūrėta 2012 m. gegužės 25 d.]. – Prieiga per internetą.

Šis eilėraštis buvo įdėtas į penktąją „Pavasario balsų“ laidą (1914 m.). Visas šios laidos rankraštis yra pranciškonų vienuolyne Brooklyne, N.Y. [Maironis: jo gimimo šimtmečiui paminėti. – [Brooklyn], 1963. – Aidų leidinys  Nr. 7].

 1. I-sis Maironio „Pavasario balsų“ leidimas 1895 m.
 2. „Pavasario balsai“. 1913 m.
 3. Maironio knygos, išleistos sovietmečiu. 1. Juozo Naujalio portretas. [Juozas Naujalis / Ona Narbutienė. –Vilnius, 1968. – 1 įkl.]
 2. J.Naujalis. Apie 1933 m. [Iš M. ir K.Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus fondų].
 3. Lietuvių meno kūrėjų draugijos valdyba 1920 m. [Juozas Naujalis, 1869–1934 / M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus ; [parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė]. – Kaunas, 2009. – P. 20].
 4. J.Naujalis su Čikagos lietuviais savo koncertinės viešnagės metu 1922 m. [Juozas Naujalis, 1869–1934 / M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus ; [parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė]. – Kaunas, 2009. – P. 26].
 5. 1-oji Dainos šventė Kaune 1924 m. [Iš KAVB fondų]
 6. Euchoristinis kongresas.tif [Euchoristinis kongresas, Kaunas, 1934 m. birželio 28. Iš „Atmintis“].
 7. J.Naujalis Vytauto Didžiojo dainų šventėje 1930 m. [Juozas Naujalis, 1869–1934 / M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus ; [parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė]. – Kaunas, 2009. – P. 27].
 8. J.Naujalis paskutinį kartą prie dirigento pulto Eucharistinio kongreso metu 1934 m. [Juozas Naujalis, 1869–1934 / M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejus ; [parengė Kristina Mikuličiūtė-Vaitkūnienė]. – Kaunas, 2009. – P. 34].
 9. Namas (Rotušės a. 27), pirmo aukšto kairėje pusėje 1905-1912 m. veikė pirmas lietuviškas J.Naujalio knygynas. 2008 m. Fotogr. R. Vaitilavičienė [Iš KAVB fondų].

J. Naujalio muzika Maironio žodžiais

 

J.Naujalis sukūrė 27 chorines dainas. Trylika iš jų – Maironio eilėms... Visos dainos sukurtos iki 1924 m.
„Dainų dainelė“, skirta pirmajai dainų šventei (1924).
J.Naujalis rinkosi jam artimiausią Maironio ankstyvesniąją patriotinę ir asmeninę lyriką.
J.Bruveris rašė: „Atspindinti tautos mintis bei lūkesčius Maironio lyrika buvo geras pagrindas dainoms plačiai plisti, o J.Naujalio populiarumo kompozitorių tarpe dėka, Maironis tapo labiausiai „dainuojamu“ Lietuvoje poetu“. Dainingos, lengvai įsimenamos melodijos nešė uždegantį Maironio žodį į tolimiausius Lietuvos kampelius.

„Lietuva brangi“

Maironį ir J.Naujalį jungia ne vienas kūrybos žygis, visų pirma – iškilioji tautos giesmė „Lietuva brangi“, apie kurią negalima pasakyti, ko joje daugiau Maironio ar Naujalio. Maironio žodžiai čia taip susilydę su Naujalio muzika, jog eilėraščio nepajėgiame suvokti vidine klausa negirdėdami nuostabios melodijos.
Jos melodija K.Kavecko žodžiais tariant „kyla ir vėl slūgsta, gaivindama tą, kuris dainuoja, ir tą, kuris klauso“. Įkvėptos poeto eilės, mintys apie Lietuvą, jos patirtų kančių ir kovų prisiminimai, didinga praeitis, tėvynės gamtos apdainavimas jaudina ir uždega kiekvieną. J.Naujalio muzikos pakylėta daina tapo lyg himnu Lietuvai. Rami, santūri melodinė slinktis, tobula tos melodijos plėtojimo linija gan artima liaudies dainų savybėms ir išreiškia joms jausmų taurumą.Šaltinis:

 1. Naujalis, Juozas. Lietuva brangi : [originalios, spausdintos rotoprintu natos]. – [b.v.], [b.m.]. – 1p.
 2. Naujalis, Juozas. Lietuvos grožybės // Budriūnas A. Pradinis dainynas. – Kaunas, 1944. – P. 64.
 3. Naujalis, Juozas. Lietuva brangi [Natos] : [dainos chorams] / sudarė Algimantas Kriūnas]. – Vilnius, 1989.

„Jaunimo giesmė“

Patriotinis, kviečiantis į kovą, į darbą, į mokslą, kupinas heroizmo ir meilės atbundančiai tėvynei, eilėraštis „Jaunimo giesmė“. J. Naujalis šias uždegančias eiles įkūnijo pakilia, skaidria, ryžtinga, net maršine melodika. Šią nuotaiką pabrėžia ir įtvirtina dainos pradžioje skambąs galingas unisonas, prasidedąs valingu kvartos šuoliu. Palaipsniui plečiant intervalinę amplitudę, priedainio melodijoje pasiekiama kulminacija, kuri lyg pranašauja šviesią Tėvynės ateitį.


Šaltinis :

Naujalis, Juozas. Lietuva brangi [Natos] : [dainos chorams] / sudarė Algimantas Kriūnas]. – Vilnius, 1989.


„Pavasaris“

Lietuvos gamta – didžiausias įkvėpimo šaltinis Maironiui. Ji poeto kūryboje „idealizuota, žadinanti meilės ir pasididžiavimo jausmus“. Kiekvienam artimi tokie Maironio gamtinės lyrikos šedevrai, kaip „Pavasaris“, „Vasaros naktys“. Neliko jiems abejingas ir J. Naujalis.
Dainoje „Pavasaris“ J. Naujaliui pavyko sukurti giedrą, skaidrią nuotaiką, atskleisti bundančios gamtos džiaugsmą dėka įtaigios, grakščios, platokais intervaliniais šuoliais paremtos melodijos, jos kilimo aukštyn tendencijos.


Šaltinis:

Naujalis, Juozas. Pavasaris. – Brooklin: Strumskis, 1923. – 5 p. – (Mūsų muzika – Nr. 3.)


„Vasaros naktys“

Poetiškas vasaros naktų grožis nepriekaištingai įkūnytas populiarioje J.Naujalio dainoje „Vasaros naktys“. Joje melodija sruvena ramia tėkme, lėtu tempu. Tik vidurinėje dalyje, kur poetui „noris apimti visą pasaulį“ prasiveržia emocinis pakilumas, išreiškiantis poeto sielos nerimą.


Šaltinis:

Naujalis, Juozas. Vasaros naktys: mišriam chorui. –Kaunas: J.Naujalis, B.m. – 3 p.


„Burtai“

Žaismingame, pilname grakštaus humoro žanriniame eilėraštyje „Tupi šarka“ Maironis apčiuopia dar vieną nacionalinio charakterio bruožą – grakštų humorą, su kuriuo mūsų liaudies dainose traktuojamas ne vienas gyvenimo reiškinys. Jauna mergaitė prašo, kad šarka išburtų, iš kurios pusės atjos jos būsimasis. Eilėraščio nuotaiką atliepia linksma, kupina džiugesio J.Naujalio dainos muzika, paremta judriu šešioliktinių judėjimu, polifoniniais dialogais tarp atskirų choro grupių:

Šaltinis:

Naujalis, Juozas. Burtai  //  Dainos, op. 17 : [ mišriam chorui]. – Kaunas, 1912. – Sąs. 2, P. 2. – [Skaitmenintas objektas, Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2012]. – epaveldas.lt [interaktyvus]. – Prieiga per internetą.


„Man liūdna“


Šaltinis:

 1. Naujalis, Juozas. Man liūdna buvo ir sunku. – Kaunas: J.Naujalis, [1920]. – 3 p.

„Kur bėga Šešupė“


Šaltinis:

Naujalis, Juozas.Kur bėga Šešupė : tautiška daina // 8 lietuviškos tautiškos dainos, op. 12. – [Kaunas], 1906. - P. 18–20. – [Skaitmenintas objektas, Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2012]. – epaveldas.lt [interaktyvus]. – Prieiga per  internetą.


„Putino daina“


Šaltinis:

Naujalis, Juozas. Putino daina : [mišram chorui]. – Kaunas, 1920. – P. 2–5.


„Dainų dainelės“


Naujalis, Juozas. Lietuva brangi [Natos] : [dainos chorams] / sudarė Algimantas Kriūnas]. – Vilnius, 1989.


„Miškas ūžia“


Šaltinis:

Naujalis, Juozas. Miškas ūžia // 8 lietuviškos tautiškos dainos, op. 12. – [Kaunas], 1906. - P. 9–10. – [Skaitmenintas objektas, Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2012].epaveldas.lt [interaktyvus]. – Prieiga per  internetą


„Ar skauda man širdį“


Šaltinis:

Naujalis, Juozas. Ar skauda man širdį. – Brooklyn, N.Y., [b.m.]. – 5p. – Mūsų muzika.


Duetai

J.Naujalis sukūrė du duetus „Tu girele, tu žalioji“, ir „Nesek sau rožės“. Šiuose kūriniuose taip pat dominuoja asmeninė lyrika, tėvynės ir gamtos temos.

Šaltinis:

Naujalis, Juozas. Nesegk sau rožės [Natos] : duetas. – Kaunas : J. Naujalis, [s.a.]. – 5 p.


Trio balsui su fortepijonu „Oi, neverk, motušėle“.

Ypač emocionalus, jaudinantis, labiausiai J.Naujaliui pavykęs, visokeriopai brandus
kūrinys trio-balsui, smuikui ir fortepijonui „Oi, neverk, motušėle“. Gilaus liūdesio, ramios melodinės tėkmės pirmajai daliai Largo kontrastuoja dramatiška vidurinė – Allegretto, pasakojanti apie lietuvių, vadovaujamų Vytauto, kovas su kryžiuočiais. Pagrindinis emocinis ir dramaturginis krūvis tenka solistui bosui, kurio vokalinė partija ypatingai išraiškinga ir veržli. Lygiavertės ir smuiko bei fortepijono partijos, kūrinio eigoje susiliejančios į darnų vieningą ansamblį.
Šaltinis:

Naujalis, Juozas. Oi neverk, motušėle. – Originalas : Oi neverk, motušėle [Natos] : basso [i.e. balsas], smuikas ir pianas. – Brooklin: (N.Y.) : X. Strumskis, 1924. – 11 p.


 1. Naujalis, Juozas. Burtai = Aůgurado / vertė A. Dambrauskas. – Gretut. tekstas liet., esp. //  Dainos, op. 17 : [ mišriam chorui]. – Kaunas : Centralinė sankrova pas autorių, 1912. – Sąs. 2, P. 2. – [Skaitmenintas objektas, Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2012];

epaveldas.lt [interaktyvus]. – Prieiga per internetą.

 1. Naujalis, Juozas.Lietuvos grožybės; Kur bėga Šešupė : tautiška daina; Miškas ūžia // 8 lietuviškos tautiškos dainos, op. 12. – [Kaunas], 1906. - P. 9,13, 18, 20. – [Skaitmenintas objektas, Kauno apskrities viešoji biblioteka, 2012].

epaveldas.lt [interaktyvus]. – Prieiga per  internetą

 1. 3. Naujalis, Juozas. Lietuva brangi. – B. m.
 2. Naujalis, Juozas. Man liūdna buvo ir sunku. – Kaunas: J.Naujalis, [1920]. – 3 p.-nėra ep
 3. Naujalis, Juozas. Nesegk sau rožės [Natos] : duetas. – Kaunas : J. Naujalis, [s.a.]. – 5 p.
 4. Naujalis, Juozas. Oi neverk, motušėle. – Originalas : Oi neverkk, motušėle [Natos] : basso [i.e. balsas], smuikas ir pianas. – Brooklin: (N.Y.) : X. Strumskis, 1924. – 11 p.- nera
 5. Naujalis, Juozas. Pavasaris. – Brooklin: Strumskis, 1923. – 5 p. – (Mūsų muzika – Nr. 3)
 6. Naujalis, Juozas. Putino daina : [mišram chorui]. – Kaunas, 1920. – P. 2–5.
 7. Naujalis, Juozas. Lietuvos grožybės // Budriūnas A. Pradinis dainynas. – Kaunas, 1944. – P. 64.
 8. Naujalis, Juozas. Vasaros naktys: mišriam chorui. –Kaunas: J.Naujalis, B.m. – 3 p.
 9. Bajoras V., GroB E. Dainos : [skiriamos mokykloms ir jaunimui]. – Klaipėda, 1926. – 88 p.

Turinyje: Č.Sasnauskas. Kur bėga Šešupė. 2. J.Naujalis. Lietuva brangi. Senobės daina.

J.Naujalio ir kitų kompozitorių natos Maironio tekstais, išleistos atskiruose rinkiniuose

 1. Abarius, Leonidas. Palaimintas laikas // Sveikinu žemę : Dainos mišriems chorams. – Vilnius, 1995. – P. 79–88.
 2. Bogutaitė-Dėdinienė, Nijolė. Lietuvių dainos, giesmės ir šokiai fortepijonui [Natos]. – D. 2 (2002): Dainos. – 72, [1] p. – Turinyje: 1. Č.Sasnauskas. Kur bėga Šešupė. 2. J. Naujalis. Lietuva brangi. Jaunimo giesmė.
 3. Dainuojam Lietuvą [Natos] : XIII Lietuvos Tautinė Dainų Šventė : [dainos chorui] / Lietuvos liaudies kultūros centras. – Vilnius, 1990. – 118, [1] p. – Turinyje: 1. J.Tallat-Kelpša. Kur lygūs laukai. 2. L.Abarius. Daina.3. Č.Sasnauskas. Kur bėga Šešupė. 3. J.Naujalis. Lietuva brangi.
 4. Dainuokim, dainuokim, dainuokim [Natos] / [sudarytojas Eduardas Kasperavičius]. – Kn. 1. – 1994. – 207, [1] p. – Turinyje: 1.Č.Sasnauskas. Kur bėga Šešupė. 2. J.Naujalis. Už Raseinių, ant Dubysos. Jaunimo giesmė. 3. J.Tallat-Kelpša. Kur lygūs laukai. 4. Č.Sasnauskas. Marija, Marija.
 5. Duetas. Žodž. Maironio // Jonas Gudžiūnas. Prie Talšos. – Šiauliai, 1998. – P. 37.
 6. Gaudeamus XIII : 1999 metų Baltijos valstybių studentų dainų ir šokių šventė Gaudeamus, XIII. - Vilnius, 1999. - 71 p. – Turinyje: 1. J.Naujalis. Užtrauksim naują giesmę. 2. Č.Sasnauskas. Kur bėga Šešupė.
 7. Giedok, kad esi : Pasaulio lietuvių dainų šventė. – Vilnius, 1994. – 107 p.

Turinyje: 1. J. Naujalis. Lietuva brangi. 2. Č.Sasnauskas. Kur bėga Šešupė.

 1. Jūratė ir Kastytis; Nuo Birutės kalno // Kaveckas, Konradas. Vilniuje žydi liepos. – Vilnius, 1961. – P. 37–70.
 2. Kur giria žaliuoja [Natos] : [lietuvių kompozitorių arba jų harmonizuotos dainos]. – Vilnius, 1968. – T. 1 / J. Naujalis, T. Brazys ir Č. Sasnauskas. – 1968. – 100 p.

Turinyje: 1. J.Naujalis. Užtrauksim naują giesmę. Lietuva brangi. Vasaros naktys. Pavasaris. Už Už Raseinių, ant Dubysos. Putino daina. Burtai. Miškas ūžia. Man liūdna. Ar skauda man širdį. 2. Č.Sasnauskas. Kur bėga Šešupė. Užmigo žemė.

 1. Kur lygūs laukai [Natos] : [mišriam ir vyrų chorams a capella ir su fortepijono pritarimu] / sudarė A. Gimžauskas // Vilnius, 1959. – 83,[1] p.

Turinyje: 1. J.Naujalis. Dainų dainelės. Už Raseinių. Lietuva brangi. 2. J. Tallat-Kelpša. Kur lygūs laukai.

 1. Leiskit į Tėvynę [Natos] : politinių kalinių ir tremtinių dainų šventės repertuaras /sudarė Rasa Gasiūnienė.  Šiauliai, 1999. – 63, [1] p.

Turinyje:1. J.Naujalis. Lietuva brangi. Miškas ūžia. 2. Č.Sasnauskas. Marija, Marija. 3. J.Tallat-Kelpša. Kur lygūs laukai.

 1. Mano gimtinė // Šimkus, Stasys. Plaukia sau laivelis: solo ir duetai. Vilnius, 1961. – P. 89–98.
 2. Naujalis, Juozas. Lietuva brangi [Natos] : [dainos chorams] / sudarė Algimantas Kriūnas]. – Vilnius, 1989. – 45, [2] p., 1 portr. lap. : iliustr.
 3. Naujalis, Juozas. Vasaros naktys [Natos] : chorinės dainos / sudarė Povilas Mataitis ; redagavo Antanas Venckus. – Vilnius : Vaga, 1969. – 73, [3] p.
 4. Sasnauskas, Česlovas. Marija, Marija // Antanas Juozėnas. Aranžuotos dainos. D.1: aranžuotos nepilnam mišriam ir lygių balsų chorui. – Vilnius, 1997. – P. 21–23.
 5. Sasnauskas, Česlovas. Marijos giesmė // NijolėBogutaitė-Dėdinienė. Lietuvių dainos, giesmės ir šokiai fortepijonui [Natos]. – D. 3 : Dainos ir giesmės. – Kaunas, 2002. – P. 35.
 6. Sinius, Julius. Mano krašte: Dainos chorams. – Vilnius, 1980. – 69 p.
Turinyje: Mergaitė.
 1. Vasaros naktys; Kur bėga Šešupė; Mylėk, lietuvi! : [Natos} // Aleksandras Kačanauskas. Kūrinių rinktinė. T. 2: Chorinės dainos. – Kaunas, 1995. – P. 134–149.

J. Gruodžio, Č. Sasnausko, A. Kačanausko muzika Maironio žodžiais

J. Gruodžio „Brolybės daina“
Šaltinis:

Gruodis, Juozas. Brolybės daina [Natos] : (chorui ir tenorui solo) / žodžiai iš Maironio „Kame išganimas“. – Kaunas, 1926. – 11 p.


J. Gruodžio „Burtai“Č. Sasnausko „Himnas“Šaltinis:

Sasnauskas, Česlovas. Himnas (Jau slavai sukilo} : vienam balsui, fortepijonui pritariant. – Kaunas–Marijampolė, b. m. – 7 p.


Č. Sasnausko „Jau slavai sukilo“

Sasnauskas, Česlovas. Jau slaviai sukilo (himnas) : vyrų chorui, fortepijonui pritariant. – Kaunas – Marijampolė, b. m. – 3 p. – Lietuviška muzika.


Č. Sasnausko „Kur bėga Šešupė“


Sasnauskas, Česlovas. Tautiškoji daina : mišriam chorui su capella. – Kaunas – Marijampolė, b. m. – 3 p. – Lietuviška muzika.


Č. Sasnausko „Užmigo žemė“


Sasnauskas, Česlovas. Užmigo žemė : mišriam chorui su capella. – Kaunas – Marijampolė, b. m. – 5 p. – Lietuviška muzika.


A. Kačanausko „Mano gimtinė“


Šaltinis:

Kačanauskas, Aleksandras. Mano gimtinė: vienam balsui ir fortepijonui. – Kaunas-Vilnius, 1923. – 5 p.


A. Kačanausko „Už klystančius žmones“Kačanauskas, Aleksandras. Už klystančius žmones. Pranciškono arioso iš libreto „Kame išganymas“. – Kaunas–Vilnius, [b.m.]. – 5 p.


A. Kačanausko „Vasaros naktys“


Šaltinis:

Kačanauskas, Aleksandras. Vasaros naktys [Natos]: keturiems mišriems balsams. – [s.l.],[s.a]. – 3 p.

Diskografija


Garso įrašų šaltiniai:

 1. Sadauskas, Danielius. Maironis [Garso įrašas] : dainuoja Danielius Sadauskas / [atlieka įvairūs atlikėjai ir instrumentalistai]. – Vilnius, 2006. – 2 garso diskai : stereo + 1 brošiūra ( [8] p.: iliustr.). – MZ CD 06 – 17372.

Turinyje: CD1 - J.Naujalis. Sunku gyventi (3); Oi, neverk, matušėle (15), Neapleiski mūsų (Šv. Aušros vartų Marijai) (17); A.Kačanauskas. Mano gimtinė (12), Vilija (Neris) (16); J.Tallat-Kelpša. Kur lygūs laukai (13); CD2 – J.Naujalis. Lietuva brangi (1); Daina (Už Raseinių...) (3); Miškas ūžia (4), Nebeužtvenksi upės bėgimo (10). Č.Sasnauskas. Kur bėga Šešupė (5), Užmigo žemė (9) ir kt.

 1. Balčytis, Eduardas, A. Nekrošienė. Lietuvių muzikos antologija [Garso įrašas] : X klasei : [kūrinių fragmentai][muz.] Johano Davido Holando, … [et al.] : [atl. solistai, instrumentalistai, chorai, instr. ansambliai ir orkestrai]. – Vilnius, p2001. – 4 garso diskai : stereo + 1 brošiūra (16 [2] p.

Turinyje: J. Naujalis. Lietuva brangi, Jaunimo giesmė;  Č.Sasnauskas. Kur bėga Šešupė, Marija, Marija. A.Kačanauskas. Vasaros naktys.

 1. Cantemus,  kamerinis choras. Cantica Sacra Lituanica [Garso įrašas] / [atlieka] choras „Cantemus“ ; Laurynas Vakaris Lopas, dirigentas ; Dainius Sverdiolas, vargonai. – [Vilnius] : Semplice, p 2002. – 1 garso diskas.

Turinyje: Č.Sasnauskas. Marija, Marija.

 1. Dainuoja Antanas Kučingis : [koncertas, atl. Lietuvos Radijo simfoninis orkestras, dirig. A. Kalinauskas, J. Šteinytė (fort.), Lietuvos TSR VAOBT orkestras, dirig. M. Dvarionaitė, J. Vadauskas, V. Viržonis]. – Ryga, 1990, 1998. – 1 plokštelė.

Turinyje: Č.Sasnauskas. Kur bėga Šešupė; J.Tallat-Kelpša. Kur lygūs laukai.

 1. Dainuoja berniukų choras „Ąžuoliukas“ [Garso įrašas] / meno vadovas H. Perelšteinas ; [akomp.] B. Vasiliauskas, fort. - [Москва][1974] ([Rīga]. – 1 plokštelė. – Pc 12188

Turinyje: J.Naujalis. Lietuva brangi.

 1. Dainuoja Beatričė Grincevičiūtė [Garso įrašas] = Beatričė Grincevičiūtė singing : [albumas][atl.]: B. Grincevičiūtė, balsas, [pianistai, styginių kvartetas, instrum. trio ir orkestrai]. – Vilnius, p1996. – 1 garso diskas + 1 lankstinys (8 p.). – Gret. antr. angl., vok., pranc. ir it. – MZ CD 01-10808    

Turinyje: J.Naujalis. Ruduo.

 1. Kačanauskas, Aleksandras. Vokaliniai kūriniai [Garso įrašas]. – [Москва] ; [Вильнюс], © 1982 ([Рига]. – 1 plokštelė. – Pc 22364.

Turinyje: Kur bėga Šešupė, Vasaros naktys.

 1. Kauno karilionas [Garso įrašas] = Kaunas carillon / [atlieka]: Giedrius Kuprevičius, karilionas (1-18) ; Petras Vyšniauskas, saksofonas (18). – Vilnius, p 2005. – 1 garso diskas + 1 brošiūra (15, [1] p., įsk. virš. : portr., iliustr.). – Naujoji juosta.

Turinyje: J.Tallat-Kelpša. Kur lygūs laukai; Č.Sasnauskas. Kur bėga Šešupė; Marija, Marija.

 1. Kauno valstybinis choras. Kur bėga Šešupė... [Garso įrašas]. – Vilnius, p 1988. –  1 plokštelė. – Pc 28379

Turinyje: J.Naujalis. Už Raseinių ant Dubysos, Ar skauda man širdį, Putino daina, Lietuva brangi, Pavasaris, Miškas ūžia, Jaunimo giesmė, Burtai, Man liūdna; Č.Sasnauskas. Kur bėga Šešupė. Užmigo žemė.

 1. Kauno valstybinis choras. Lietuva brangi [Garso įrašas] : lietuvių kompozitorių tautiška ir sakralinė muzika. – Vilnius, p 2000. – 1 garso diskas + 1 brošiūra (16 p.). – MZ CD 11-5900.

Turinyje: J.Naujalis. Jaunimo giesmė, Už Raseinių ant Dubysos, Lietuva brangi.

 

 1. Kur bėga Šešupė // Dainuoja Tarybų Lietuva : respublikinė dainų šventė , Vilnius,1970 : [plokštelė]. – Ryga, 1970. – Virš. „Lietuva dainuoja“.

 

 1. Lietuviškos chorinės dainos [Garso įrašas] / [atlieka] Valstybinis Liet. Radijo choras, vad. L. Abariaus. – Rīga, [1961?]. – 1 plokštelė. – Pb 2559.

Turinyje: J.Naujalis. Jaunimo giesmė, Pavasaris, Vasaros naktys. Č.Sasnauskas. Jau slavai sukilo, Užmigo žemė.

 1. Lietuviškos dainos [Garso įrašas] / Vincė Jonuškaitė, balsas pritariant fortepijonui ; orkestrui. - [Москва], [1971] [Rīga]. – 1 plokštelė. – Pc 11127.

Turinyje: S.Šimkus. Mano gimtinė.

 1. Lietuvių operos solistai [Garso įrašas] = Lithuanian opera soloists = Солисты Литовской оперы. – Archyviniai įrašai, 1921–1948 m. – [Москва]; [Vilnius], © 1990 ([Rīga]. – 1 plokštelė.

Turinyje: A.Kačanauskas. Vasaros naktys.

 1. Lietuvos TSR Aklųjų draugijos pučiamųjų instrumentų orkestras [Garso įrašas] / vyr. dirig. A. Kupstys, dirig. R. Milašauskas. - [Москва] : Мелодия, [1976] ([Rīga]. – 1 plokštelė. –

Pc 15202.
Turinyje: J.Tallat-Kelpša. Kur lygūs laukai.

 1. Lietuvos TSR valst. dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ [Garso įrašas] : [albumas]. – Рига : Мелодия, [1961?] (Рига : Рижский завод). – 1 plokštelė. – Pc 1627.

Turinyje: J.Naujalis. Lietuva brangi.

 1. Musica sacra Lithuaniae [Garso įrašas] / [atlieka] Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“, meno vadovas ir vyr. dirigentas S. Vaičiulionis, dirigentė D. Vaičiulionienė ; chormeisteriai K. Užemeckienė, V. Andrejauskas. – [Москва], © 1990 ([Vilnius] = [Rīga]. – 1 plokštelė. – Pc 29576.

Turinyje: Č.Sasnauskas, A.Verbickas. Marija, Marija.

 1. Naujalis, Juozas. Chorai [Garso įrašas] [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas P. Bingelis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius] : Вильнюсская  студия  грамзаписи, 1982, © 1981 ([Rīga] : Рижский завод грп.). – 1 plokštelė.

Turinyje: Burtai; Man liūdna; Ar skauda man širdį; Putino daina; Pavasaris; Miškas ūžia; Jaunimo giesmė; Už Raseinių ant Dubysos; Lietuva brangi; Vasaros naktys. – Pc21604

 1. Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios choras. [Garso įrašas] = The choir of St. Francis Xavier Church in Kaunas. – [Lietuva] : [s.n.], p[2002]. – 1 diskas. – MZ CD 02-9636.

Turinyje:  J.Tallat-Kelpša. Kur lygūs laukai. Č.Sasnauskas. Kur bėga Šešupė.

 1. Trimitas [Garso įrašas] : Lietuvos valst. pučiamųjų orkestras / dirig. R. Balčiūnas, meno vadovas R. Pašiūnas. – [Москва] : Melodija ; [Vilnius] : Vilniaus plokštelių įrašų studija, © 1990 ([Rīga]. – 1 plokštelė. – Pc 29679

Turinyje: J.Naujalis. Jaunimo giesmė. J.Tallat-Kelpša. Kur lygūs laukai.

 1. XIII Lietuvos tautinė dainų šventė [Garso įrašas]. – [Москва]; [Vilnius]. – 1991. – II plokštelė.

Turinyje: J.Tallat-Kelpša. Kur lygūs laukai; L.Abarius. Daina; Č.Sasnauskas. Kur bėga Šešupė.; J.Naujalis. Lietuva brangi.

 1. 1985 m. respublikinė dainų šventė (3) [Garso įrašas] = Республиканский праздник песни 1985 г. – Pига, 1985. – 1 plokštelė. – Atlikėjai: Lietuvos TSR aklųjų draugijos kamerinis choras, meno vad. ir vyr. dirigentas A. Jozėnas. – Įrašyta: Vilniaus įrašų studijoje 1984 m. – Pc 24 377

Turinyje:  J. Naujalis. Lietuva brangi.

 1. Заслуженный мужской хор „Варпас“ [Garso įrašas] / худож. рук. А. Арминас ; дирижер Э. Сапранавичюс. – [Москва], © [1977]. – 1 plokštelė. – Pc 17359.

Turinyje: A.Kačanauskas. Vasaros naktys.

 1. Mikalauskas, Liudas. Maironio balsu = With the voice of Maironis : [garso įrašas] / prodiuseriai A. Vasiliauskas, Liudas Mikalauskas ; vykdomoji prodiuserė V. Balčytytė ; [atlieka] L. Mikalauskas, bosas ; Valstybinis Vilniaus kvartetas (A. Vainiūnaitė, I smuikas ; A. Šilalė, II smuikas ; G. Jakaitis, altas ; A. Vasiliauskas, violončelė). – Vilnius, 2012. – 1 garso diskas (59 min., 15 sek.) : stereo (DDD) ; 12 cm + 1 broš. (35, 1 p. : portr, iliustr.). – Koment. aut. B. Speičytė, Ž. Ramoškaitė, D. Sverdiolienė. Vertimų aut. D. Baltušis, M. Aleksa. – Koment. brošiūroje liet. ir angl. – Dainų tekstai brošiūroje. – MZ CD 13-1078.
  Dainuojami tekstai : Trakų pilis; Aš norėčiau prikelti; Jaunos dienos; Užkeiktas Skapiškio varpas; Nebeužtvenksi upės (iš poemos Jaunoji Lietuva; „Septintoji giesmė“, I dalis); Pavasaris; Vasaros naktys; Milžinų kapai; Išnyksiu kaip dūmas; Išvažiuojant; Lietuva brangi.

 

Garso įrašai

Šaltiniai:

1. Naujalis, Juozas. Burtai / žodžiai Maironio : [garso įrašas] [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas P.Bingelis // Chorai / Juozas Naujalis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius], 1982.
2. Naujalis, Juozas. Man liūdna / žodžiai Maironio : [garso įrašas] [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas P.Bingelis // Chorai / Juozas Naujalis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius], 1982.
3. Naujalis, Juozas. Ar skauda man širdį / žodžiai Maironio : [garso įrašas] [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas P.Bingelis // Chorai / Juozas Naujalis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius], 1982.
4. Naujalis, Juozas. Putino daina / žodžiai Maironio : [garso įrašas] [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas P.Bingelis // Chorai / Juozas Naujalis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius], 1982.
5. Naujalis, Juozas. Pavasaris / žodžiai Maironio : [garso įrašas] [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas P.Bingelis // Chorai / Juozas Naujalis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius], 1982.
6. Naujalis, Juozas. Miškas ūžia / žodžiai Maironio : [garso įrašas] [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas P.Bingelis // Chorai / Juozas Naujalis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius], 1982.
7. Naujalis, Juozas. Jaunimo giesmė / žodžiai Maironio : [garso įrašas] [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas P.Bingelis // Chorai / Juozas Naujalis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius], 1982.
8. Naujalis, Juozas. Už Raseinių ant Dubysos / žodžiai Maironio : [garso įrašas] [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas P.Bingelis // Chorai / Juozas Naujalis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius], 1982.
9. Naujalis, Juozas. Lietuva brangi / žodžiai Maironio : [garso įrašas] [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas P.Bingelis // Chorai / Juozas Naujalis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius], 1982.
10. Naujalis, Juozas. Vasaros naktys / žodžiai Maironio : [garso įrašas] [atlieka] Kauno valstybinis choras, meno vadovas P.Bingelis // Chorai / Juozas Naujalis. – [Москва] : Мелодия ; [Vilnius], 1982.

 

 

 

Virtualią parodą parengė Muzikos leidinių skyriaus vyresn. bibliotekininkės Janina Černevičienė ir Rūta Kazlauskaitė.